Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 100
  Tổng lượt truy cập: 1294883

công khai dự toán ngân sách năm 2018
01/01/2018

Số TT Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn
17 Công khai dự toán ngân sách 2018 (phần bổ sung cho Thanh tra xây dựng(trích tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra) của Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS;biểu 01 164/QĐ-SXD 19/12/2018 xem chi tiết
16 Công khai dự toán ngân sách 2018 (phần bổ sung cho Thanh tra xây dựng(kinh phí giải quyết khiếu nại của Bà Huỳnh Kim Yến) của Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS;biểu 01 156/QĐ-SXD 14/12/2018 xem chi tiết
15 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí do tăng giảm biên chế Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 146/QĐ-SXD 27/11/2018 xem chi tiết
14 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí do tăng giảm biên chế Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 147/QĐ-SXD 27/11/2018 xem chi tiết
13 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí dự án quy hoạch của Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 87/QĐ-SXD 03/7/2018 xem chi tiết
12 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí dự án quy hoạch của Cơ quan Văn phòng Sở 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 86/QĐ-SXD 03/7/2018 xem chi tiết
11 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần giảm kinh phí về hưu và giảm biên chế đã giao cho Thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS;biểu 01 78/QĐ-SXD 26/6/2018 xem chi tiết
10 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần giảm kinh phí 4 dự án quy hoạch của Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS;biểu 01 74/QĐ-SXD 25/6/2018 xem chi tiết
9 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần giảm kinh phí 4 dự án quy hoạch của Cơ quan Văn phòng Sở 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 75/QĐ-SXD 25/6/2018 xem chi tiết
8 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần giảm kinh phí do giảm biên chế đã về hưu và giảm biên chế đã được giao của Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS;biểu 01 72/QĐ-SXD 25/6/2018 xem chi tiết
7 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần giảm kinh phí do giảm biên chế đã về hưu và giảm biên chế đã được giao của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 73/QĐ-SXD 25/6/2018 xem chi tiết
6 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí quy hoạch khu xử lý chất thải rắn phía Đông của Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS;biểu 01 53/QĐ-SXD 14/5/2018 xem chi tiết
5 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí quy hoạch khu xử lý chất thải rắn phía Đông của cơ quan Văn phòng Sở 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 52/QĐ-SXD 14/5/2018 xem chi tiết
4 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí quy hoạch của cơ quan Văn phòng Sở 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 43/QĐ-SXD 23/4/2018 xem chi tiết
3 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí quy hoạch của Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS;biểu 01 43/QĐ-SXD 23/4/2018 xem chi tiết
2 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí đánh giá chất lượng trụ sở 105 Trưng Trắc, P.1, Mỹ Tho của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 46/QĐ-SXD 27/4/2018 xem chi tiết
1 Công khai dự toán ngân sách 2018 phần bổ sung kinh phí đánh giá chất lượng trụ sở 105 Trưng Trắc, P.1, Mỹ Tho của Sở Xây dựng 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS;biểu 01 47/QĐ-SXD 27/4/2018 xem chi tiết