Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 101
  Tổng lượt truy cập: 1294884

Công khai dự toán ngân sách năm 2019
30/01/2019

 
Số TT Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn
16

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng (trích thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra)

2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 15/QĐ-SXD 09/01/2020 xem chi tiết
15

Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 (kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở và các chế độ phụ cấp, trợ cấp) của Sở Xây dựng

2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 152/QĐ-SXD 19/12/2019 xem chi tiết
14

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 (phần điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2019 do thực hiện tiết kiệm chi năm 2019) của Sở Xây dựng

2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 148/QĐ-SXD 17/12/2019 xem chi tiết
13

Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2019

(do thực hiện tiết kiệm chi năm 2019) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng
2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 147/QĐ-SXD 17/12/2019 xem chi tiết
12

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 (phần điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2019 do công chức tăng, giảm trong năm 2019) của Sở Xây dựng

2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 142/QĐ-SXD 11/12/2019 xem chi tiết
11

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2019 (do công chức tăng, giảm trong năm 2019) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng

2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 143/QĐ-SXD 11/12/2019 xem chi tiết
10

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 (phần điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2019 do giảm chỉ tiêu biên chế được giao và công chức chuyển công tác) của Sở Xây dựng

2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 108/QĐ-SXD 26/9/2019 xem chi tiết
9

Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2019 (do giảm chi tiêu biên chế được giao và công chức chuyển công tác)của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng

2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 107/QĐ-SXD 26/9/2019 xem chi tiết
8 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 (lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thị xã Cai Lậy (giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030) (phần còn lại) của Sở Xây dựng 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 59/QĐ-SXD 26/6/2019 xem chi tiết
7 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 (lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thị xã Cai Lậy (giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030) (phần còn lại) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 58/QĐ-SXD 26/6/2019 xem chi tiết
6 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (phần bổ sung kinh phí thuê tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn phía Tây) của Sở Xây dựng 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 52/QĐ-SXD 05/6/2019 xem chi tiết
5 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (phần bổ sung kinh phí thuê tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn phía Tây) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 53/QĐ-SXD 05/6/2019 xem chi tiết
4 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (phần bổ sung lập lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thị xã Cai Lậy (giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030) của  Sở Xây dựng 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 42/QĐ-SXD 13/5/2019 xem chi tiết
3 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (phần bổ sung lập lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thị xã Cai Lậy (giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 41/QĐ-SXD 13/5/2019 xem chi tiết
2 Công khai dự toán ngân sách 2019  Sở Xây dựng 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 14/QĐ-SXD 30/01/2019 xem chi tiết
1 Công khai dự toán ngân sách 2019 Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 15/QĐ-SXD 30/01/2019  xem chi tiết