Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 96
  Tổng lượt truy cập: 1294879

Công khai dự toán ngân sách năm 2020
04/02/2020

Số TT
  Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn
25 QD Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí để thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Trọng Khanh theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP) của  Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 225/QĐ-SXD 24/12/2020 xem chi tiết
24 QD Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí để thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Trọng Khanh theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 224/QĐ-SXD 24/12/2020 xem chi tiết
23 QD Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí thực hiện hợp đồng lại đối với các đối tượng hợp đồng lao động thuộc Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) của  Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 213/QĐ-SXD 01/12/2020 xem chi tiết
22 QD Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí thực hiện hợp đồng lại đối với các đối tượng hợp đồng lao động thuộc Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 214/QĐ-SXD 01/12/2020 xemchi tiết
21 QD Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí chi trả cho các công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính ngoài tỉnh) của Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 217/QĐ-SXD 01/12/2020 xem chi tiết
20 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí trích từ các khoản thu hồi và nội dung có liên quan đến công tác thu hồi được trích qua công tác thanh tra) của Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 216/QĐ-SXD 01/12/2020 xem chi tiết
19

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí chi trả cho biên chế được điều động đến Thanh tra Xây dựng) của Sở Xây dựng

2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 215/QĐ-SXD 01/12/2020 xem chi tiết
18 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020(kinh phí thuê bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và tài sản các sở, ngành) của Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 202/QĐ-SXD 18/11/2020 xem chi tiết
17 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020(kinh phí thuê bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và tài sản các sở, ngành) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 201/QĐ-SXD 18/11/2020 xem chi tiết
16 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020(kinh phí thuê bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và tài sản nhà nước) của Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 168/QĐ-SXD 01/10/2020 xem chi tiết
15 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020(kinh phí thuê bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và tài sản nhà nước) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 170/QĐ-SXD 01/10/2020 xem chi tiết
14 Quyếtvề việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí để thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Thành Vinh theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP) của Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 162/QĐ-SXD 17/09/2020 xem chi tiết
13 Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi sự nghiệp năm 2020 của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 117/QĐ-SXD 06/7/2020 xem chi tiết
12 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí để thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Mai Thanh Minh theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP) của Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 102/QĐ-SXD 23/6/2020 xem chi tiết
11 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí để thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Mai Thanh Minh theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 103/QĐ-SXD 23/06/2020 xem chi tiết
10 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí để thực hiện lập các hồ sơ phát triển đô thị) của Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 89/QĐ-SXD 02/06/2020 xem chi tiết
09 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí để thực hiện lập các hồ sơ phát triển đô thị) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 88/QĐ-SXD 02/06/2020 xem chi tiết
08 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí để thực hiện thuê tư vấn lập đơn giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng) của Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 67/QĐ-SXD 24/4/2020 xem chi tiết
07

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí để thực hiện thuê tư vấn lập đơn giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng

2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 66/QĐ-SXD 24/4/2020 xem chi tiết
06 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí chênh lệch giữa biên chế chưa tuyển và biên chế được điều chuyển mới) của Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 51/QĐ-SXD 19/3/2020 xem chi tiết
05

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (kinh phí chênh lệch giữa biên chế chưa tuyển và biên chế được điều chuyển mới) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng

2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 52/QĐ-SXD 19/3/2020 xem chi tiết
04 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020(kinh phí thuê bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và tài sản nhà nước) của  Sở Xây dựng 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 39/QĐ-SXD 21/02/2020 xem chi tiết
03

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020(kinh phí thuê bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và tài sản nhà nước) của Cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng

2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 40/QĐ-SXD 21/02/2020 xem chi tiết
02

Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng

 

2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 17/QĐ-SXD 13/01/2020 xem chi tiết
01

Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 của cơ quan VP  Sở Xây dựng

2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 04/QĐ-SXD 07/01/2020 xem chi tiết