Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 258
  Tổng lượt truy cập: 1340588

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng
12/03/2020

        Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020. Trong đó, tại khoản 1 Điều 19 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan căn cứ vào hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để xác định và công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng làm cơ sở quản lý giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP”.

       Ngày 20/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 599/UBND-KTTC về việc xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ  Xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

       Hiện nay, Sở Xây dựng đang tổ chức thuê tư vấn để xác định giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo quy định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

        Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng thì đề xuất xử lý như sau:

         - Các dự án đầu tư, gói thầu xây dựng sẽ tiếp tục vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; đơn giá nhân công theo Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 15/7/2016, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo Quyết định số 4073/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ sở để thực hiện công tác lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.

        - Việc vận dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, định mức xây dựng nêu trên chỉ tạm tính chi phí đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư, giá gói thầu, dự toán xây dựng công trình. Sau khi có công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công của Ủy ban nhân dân tỉnh thì tổ chức điều chỉnh đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công theo công bố và áp dụng định mức ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD làm cơ sở để phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng điều chỉnh và tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

         Sở Xây dựng kính gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, thực hiện./.

          Đính kèm: Công văn 467/SXD-QLHĐXD ngày 10/3/2020 của Sở Xây dựng

              (Phòng Quản lý hoạt động xây dựng)