Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10/01/2020

      Nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó chú trọng cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang.

      Ngày 16/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch số 424/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

        Kế hoạch đã đề ra các Chỉ tiêu chủ yếu:

- 100% các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh.

- 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

- Tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC trong năm 2020. 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác CCHC với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC.

- 100% UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã trực thuộc.

- Tối thiểu 95% số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

- 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

- Phấn đấu tối thiểu 60% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 40% hồ sơ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3; tối thiểu 30% hồ sơ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4.

- 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định.

- Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan,  đơn vị.

- 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định).

- Trên 90% người dân hài lòng đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

- Trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

    Bên cạnh đó, Kế hoạch đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên 7 lĩnh vực gồm:

       + Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

       + Cải cách thể chế

       + Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

       + Cải cách tổ chức bộ máy

       + Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

       + Cải cách tài chính công

       + Hiện đại hóa hành chính

       Căn cứ Kế hoạch đã ban hành các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện.

   Đính kèm Kế hoạch 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh.

                        (Văn phòng Sở Xây dựng)