Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 52
  Tổng lượt truy cập: 311230

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020
20/03/2020

   Để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC nhà nước . Ngày 11/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

a) Bộ Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh:

Bộ Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí (gồm tiêu chí điểm cộng, trừ) như sau:

     + Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 06 tiêu chí;

     + Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 03 tiêu chí;

     + Cải cách thủ tục hành chính: 10 tiêu chí;

     + Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí;

     + Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 11 tiêu chí;

     + Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí;

     + Hiện đại hóa hành chính: 02 tiêu chí.

b) Bộ Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

Bộ Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí (gồm tiêu chí điểm cộng, trừ) như sau:

      + Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 06 tiêu chí;

      + Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 03 tiêu chí;

      + Cải cách thủ tục hành chính: 10 tiêu chí;

      + Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 04 tiêu chí;

      + Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 11 tiêu chí;

      + Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí;

      + Hiện đại hóa hành chính: 02 tiêu chí.

Căn cứ vào Chỉ số CCHC được phê duyệt, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, triển khai Chỉ số CCHC tại cơ quan, đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tế để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá CCHC; tổng hợp báo cáo kết quả tự chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị theo Bảng điểm kèm theo Quyết định, kèm tài liệu minh chứng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

         chi tiết Quyết định 689/QĐ-UBND của UBND tỉnh                                     

(Văn phòng Sở Xây dựng)