Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 223
  Tổng lượt truy cập: 1280627

V/v thực hiện Luật của Quốc hội; Thông tư, Công văn của Bộ Xây dựng; Quyết định của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.
19/08/2020

Thời gian qua, Quốc hội, Bộ Xây dựng, Chủ tịnh UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực về xây dựng. Sở Xây dựng có Công văn này thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết để thực hiện như sau:

STT

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020

01/01/2021

Các quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2020

2

Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

01/7/2020

 

3

Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

01/7/2020

 

4

Công văn số 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn

 

Văn bản không ghi ngày có hiệu lực thì thực hiện kể từ ngày ký

5

Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Quý I, Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

14/7/2020

 

6

Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng  Quý I, Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

14/7/2020

 

7

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

10/8/2020

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020, Thông tư và Công văn của Bộ Xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Xây dựng; Quyết định số 1983/QĐ-UBND, 1984/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được đăng trên trang điện tử của Sở Xây dựng Tiền Giang (http://sxd.tiengiang.gov.vn).

Các lưu ý:

1.  Quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2020, nội dung cụ thể như sau:

2. Các quy định sau đây của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020:

a) Quy định tại khoản 13 Điều 1 về thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư;

b) Quy định tại khoản 30 Điều 1 về miễn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng;

c) Quy định tại khoản 37 Điều 1 về bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt;

d) Quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3 Điều này.

2. Quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020, nội dung cụ thể như sau:

“c) Đối với dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán chi tiết theo quy định và đã được thẩm định, phê duyệt trong tổng mức đầu tư thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.”

Như vậy, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đã thực hiện theo nội dung quy định tại điểm c nêu trên thì không cần phải thẩm định, phê duyệt lại theo khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem chi tiết công văn 1885/SXD-QLHDXD ngày 14/8/2020