Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 27
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1877041

Tiền Giang: nỗ lực thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.
15/01/2020

Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, giải quyết nhu cầu chính đáng về đời sống vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời chăm lo, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ an tâm công tác. Trong từng thời kỳ, Tỉnh ủy Tiền Giang đều đã quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện thận trọng, chu đáo, đúng quy định.

Kết quả thực hiện theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở:

- Tổng số người thuộc diện được hỗ trợ: 53 người (hỗ trợ khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 61/CP).

- Số nhà được hỗ trợ là 53 căn, tương ứng với diện tích là 5.132,33 m2.

- Số tiền được hỗ trợ (miễn, giảm tiền sử dụng đất) là 828.776.125 đồng.

 Kết quả thực hiện theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ:

Kết quả thực hiện hỗ trợ đối với người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 (cán bộ lão thành Cách mạng):

Tổng số cán bộ lão thành Cách mạng là 76 người, trong đó:

- Bản thân được hỗ trợ: 56 người;

- Số người là vợ (chồng) được hỗ trợ: 20 người;

- Số người được hỗ trợ 50 triệu là 20 người (ứng với số tiền 1 tỷ đồng);

- Tổng số lão thành Cách mạng chưa được hỗ trợ là 0 người, số người con của lão thành Cách mạng thuộc diện được hỗ trợ là 13 người;

Kết quả thực hiện hỗ trợ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa):

Tổng số cán bộ Tiền khởi nghĩa là 23 người, trong đó:

- Số người được miễn, giảm khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là 0 người;

- Bản thân cán bộ Tiền khởi nghĩa là 16 người;

- Số người là vợ (chồng) được hỗ trợ: 07 người;

- Số người được hỗ trợ 25 triệu đồng là 23 người (ứng với số tiền 575 triệu đồng);

Để giải quyết các vấn đề bức bách về nhà ở, đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức, trước khi Luật Nhà ở được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 14/8/1985 về việc hóa giá nhà ở, điều chỉnh diện tích nhà ở, đất ở và các tư liệu sinh hoạt thuộc diện Nhà nước quản lý; Quyết định số 421/QĐ-UB ngày 27/4/1987 và Quyết định số 233/QĐ-UB ngày 04/4/1989 về việc ban hành một số quy định tạm thời về chính sách hóa giá và bán nhà ở. Từ đó, góp phần thực hiện được kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên.